Language of document :

2020 m. birželio 29 d. Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje K / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Byla C-285/20)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Centrale Raad van Beroep

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: K

Kita apeliacinio proceso šalis: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento (EB) Nr. 883/20041 65 straipsnio 2 ir 5 dalys aiškintinos taip, kad visiškas bedarbis, kuris, gaudamas išmokas, kaip apibrėžta šio reglamento 11 straipsnio 2 dalyje, kompetentingoje valstybėje narėje ir (arba) prieš baigiantis jo darbo sutarties galiojimui, perkėlė savo gyvenamąją vietą į kitą valstybę narę, turi teisę prašyti nedarbo išmokos pagal tos valstybės, kurioje gyvena, teisės aktus?

2.    Ar svarbu tai, dėl kokių priežasčių, pvz., dėl šeiminių priežasčių, šis asmuo perkėlė savo gyvenamąją vietą į kitą valstybę narę, kuri nėra kompetentinga valstybė narė?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72).