Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 29. jūnijā iesniedza Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) – K/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Lieta C-285/20)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Centrale Raad van Beroep

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: K

Atbildētāja apelācijas tiesvedībā: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas Nr. 883/2004 1 65. panta 2. un 5. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka pilnīgam bezdarbniekam, kurš laikā, kad kompetentajā dalībvalstī ir saņēmis pabalstus šīs regulas 11. panta 2. punkta nozīmē, un/vai pirms darba attiecību izbeigšanas ir mainījis savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti, ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā viņš dzīvo?

Vai šajā sakarā ir būtiski, kādu apstākļu, piemēram, ģimenes apstākļu, dēļ attiecīgā persona ir mainījusi savu dzīvesvietu uz dalībvalsti, kas nav kompetentā dalībvalsts?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV 2004, L 166, 1. lpp.).