Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 29. júna 2020 – K/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(vec C-285/20)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Centrale Raad van Beroep

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: K

Žalovaný: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 65 ods. 2 a 5 nariadenia (ES) č. 883/20041 vykladať v tom zmysle, že úplne nezamestnaná osoba, ktorá v dobe, keď poberá dávky v zmysle článku 11 ods. 2 tohto nariadenia v príslušnom štáte a/alebo pred skončením svojho pracovného pomeru premiestnila svoje bydlisko do iného členského štátu, má nárok na podporu v nezamestnanosti podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom má svoje bydlisko?

2.    Je v tomto ohľade relevantné, z akých dôvodov, napr. z rodinných dôvodov, táto osoba premiestnila svoje bydlisko do iného ako príslušného členského štátu?

____________

1 Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005 s. 72).