Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Centrale Raad van Beroep (Nederländerna) den 29 juni 2020 – K mot Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Mål C-285/20)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Centrale Raad van Beroep

Parter i det nationella målet

Klagande: K

Motpart: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Tolkningsfrågor

Ska artikel 65.2 och 65.5 i förordning nr 883/20041 tolkas så, att en helt arbetslös person som under tiden som denne erhåller förmåner i den mening som avses i artikel 11.2 i denna förordning i den behöriga medlemsstaten och/eller innan anställningsförhållandet upphör, flyttar till en annan medlemsstat, har rätt till arbetslöshetsersättning enligt lagstiftningen i den medlemsstat i vilken denne är bosatt?

Har det härvid betydelse av vilka skäl, till exempel familjeskäl, denna person flyttar till en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 290904 om samordning av systemen för social trygghet ( EUT L 166, 2004, s. 1)