Language of document :

2020 m. liepos 30 d. Liviu Dragnea pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gegužės 12 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-738/18 Dragnea / Komisija

(Byla C-351/20 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Liviu Dragnea, atstovaujamas advokatų C. Toby, O. Riffaud, B. Entringer

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti visą skundžiamą Bendrojo Teismo nutartį;

panaikinti Komisijos sprendimą (OCM(2018)20575), nusiųstą apelianto teisiniam atstovui 2018 m. spalio 1 d. raštu;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas apeliacinį skundą apeliantas remiasi trimis pagrindais.

Pirmasis pagrindas grindžiamas OLAF reglamento1 9 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių bei apelianto teisių į gynybą atliekant tyrimą, įskaitant teisę būti išklausytam ir nekaltumo prezumpciją, pažeidimu.

Antrasis pagrindas grindžiamas gero administravimo atliekant tyrimą principo pažeidimu ir atsisakymu pradėti tyrimą dėl OLAF atliekamo tyrimo.

Trečiasis pagrindas grindžiamas teisės susipažinti su dokumentais, susijusiais su OLAF tyrimais, pažeidimu.

____________

1 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013, p. 1).