Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 30 juli 2020 door Liviu Dragnea tegen de beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 12 mei 2020 in zaak T-738/18, Dragnea/Commissie

(Zaak C-351/20 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirant: Liviu Dragnea (vertegenwoordigers: C. Toby, O. Riffaud, B. Entringer, advocaten)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

de bestreden beschikking van het Gerecht in haar geheel vernietigen;

besluit (OCM(2018)20575) van de Commissie, dat bij brief van 1 oktober 2018 is verstuurd aan de wettelijke vertegenwoordiger van rekwirant, nietig verklaren;

de Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert rekwirant drie middelen aan.

Eerste middel: schending van artikel 9, leden 1, 2 en 4, van de OLAF-verordening1 en schending van de rechten van verdediging van rekwirant bij het onderzoek, waaronder het recht om gehoord te worden en de eerbiediging van het vermoeden van onschuld.

Tweede middel: schending van het beginsel van behoorlijk bestuur in het kader van het onderzoek alsmede wat betreft de weigering om een onderzoek in te leiden naar de wijze waarop het OLAF-onderzoek is verricht.

Derde middel: schending van het recht van toegang tot documenten betreffende de OLAF-onderzoeken.

____________

1 Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB 2013, L 248, blz. 1).