Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španělsko) dne 8. června 2020 – F.C.I. v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Věc C-244/20)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: F.C.I.

Žalovaný (odpůrce v odvolacím řízení): Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Předběžné otázky

Musí být prohlášen či považován za neplatný čl. 3 odst. 2 směrnice 79/7 ze dne 18. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení1 , který z oblasti působnosti této směrnice vylučuje dávky pro pozůstalé a rodinné dávky, a to z důvodu, že je v rozporu se základní zásadou unijního práva, jako je zásada rovnosti mezi muži a ženami, která je vyhlášena v článcích 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii jako základní hodnota Evropské unie a prohlášena za základní právo v čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie, jakož i v dlouhodobé ustálené judikatuře Soudního dvora?

Musí být článek 6 Smlouvy o Evropské unii a čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie, s ohledem na článek 1 dodatkového protokolu č. 1 k evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950, vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu opatření, jako je opatření dotčené ve věci v původním řízení [vycházející z rozsudku Tribunal Constitucional (Ústavní soud) č. 40/2014 ze dne 11. března 2014, z vnitrostátní judikatury, která jej vykládá, a z legislativní reformy, která jej provádí], které pozůstalým druhům/družkám – v praxi a s ohledem na všeobecnou neznalost požadavku formalizace a nedostatek adaptačního období k jeho splnění – v první fázi znemožnilo a následně nepřiměřeně ztížilo přístup k pozůstalostnímu důchodu, který je upraven katalánským Código Civil (občanský zákoník)?

Musí být taková základní zásada unijního práva, jako je zásada rovnosti mezi muži a ženami, která je vyhlášena v článcích 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii jako základní hodnota Evropské unie, a zákaz diskriminace na základě pohlaví, uznaný jako základní právo v článku 21 Listiny základních práv Evropské unie, ve spojení s článkem 14 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu opatření, jako je opatření dotčené v původním řízení [vycházející z rozsudku Tribunal Constitucional (Ústavní soud) č. 40/2014 ze dne 11. března 2014, z vnitrostátní judikatury, která jej vykládá, a z legislativní reformy, která jej provádí], které pozůstalým druhům/družkám – v praxi a s ohledem na všeobecnou neznalost požadavku formalizace a nedostatek adaptačního období k jeho splnění – v první fázi znemožnilo a následně nepřiměřeně ztížilo přístup k pozůstalostnímu důchodu, který je upraven katalánským Código Civil (občanský zákoník), na úkor většího procentního podílu žen než mužů?

Musí být zákaz diskriminace na základě „narození“, nebo alternativně na základě „příslušnosti k národnostní menšině“, stanovený v čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie, ve spojení s článkem 14 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu opatření, jako je opatření dotčené v původním řízení [vycházející z rozsudku Tribunal Constitucional (Ústavní soud) č. 40/2014 ze dne 11. března 2014, z vnitrostátní judikatury, která jej vykládá, a z legislativní reformy, která jej provádí], které pozůstalým druhům/družkám – v praxi a s ohledem na všeobecnou neznalost požadavku formalizace a nedostatek adaptačního období k jeho splnění – v první fázi znemožnilo a následně nepřiměřeně ztížilo přístup k pozůstalostnímu důchodu, který je upraven katalánským Código Civil (občanský zákoník)?

____________

1     Směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení (Úř. věst. 1979, L 6, s. 24; Zvl. vyd. 05/01, s. 215).