Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espanja) on esittänyt 8.6.2020 – F.C.I. v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(asia C-244/20)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Pääasian asianosaiset

Valittaja: F.C.I.

Vastapuoli: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä 18.12.1978 annetun direktiivin 79/7/ETY1 3 artiklan 2 kohta todettava pätemättömäksi tai onko sitä pidettävä pätemättömänä, kun siinä poissuljetaan jälkeenjääneille suoritettavat etuudet ja perhe-etuudet tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, sillä perusteella, että se on vastoin erästä Euroopan unionin oikeuden perusperiaatetta eli miesten ja naisten tasa-arvon periaatetta, joka on julistettu Euroopan unionin perustana olevaksi arvoksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklassa sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 19 artiklassa ja perusoikeudeksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan 1 kohdassa samoin kuin hyvin varhaisessa ja vakiintuneessa unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä?

Onko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklaa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklan 1 kohtaa, luettuina yhdessä Roomassa 4.11.1950 allekirjoitetun ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklan kanssa, tulkittava siten, että niiden kanssa on ristiriidassa pääasian kohteena olevan kaltainen kansallinen toimenpide (joka perustuu perustuslakituomioistuimen 11.3.2014 antamaan tuomioon nro 40/2014, sitä tulkitsevaan kansalliseen oikeuskäytäntöön ja lainsäädännön muutokseen, jolla se on pantu täytäntöön), jolla on tehty – käytännössä, koska virallistamista koskevasta vaatimusta ei yleisesti tiedetä ja koska vaatimuksen noudattamista varten ei ole säädetty siirtymäajasta – leskeneläkkeen saaminen ensi vaiheessa mahdottomaksi ja myöhemmin vaikeutettu sitä kohtuuttomasti, kun kyseessä on avoliitto, josta säädetään Katalonian siviililaissa?

Onko miesten ja naisten tasa-arvon periaatteen kaltaista Euroopan unionin oikeuden perustavanlaatuista periaatetta, joka on tunnustettu unionin perustana olevaksi arvoksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklassa, ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän kieltoa, joka on tunnustettu perusoikeudeksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa, luettuina yhdessä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan kanssa, tulkittava siten, että niiden kanssa on ristiriidassa pääasian kohteena olevan kaltainen kansallinen toimenpide (joka perustuu perustuslakituomioistuimen 11.3.2014 antamaan tuomioon nro 40/2014, sitä tulkitsevaan kansalliseen oikeuskäytäntöön ja lainsäädännön muutokseen, jolla se on pantu täytäntöön), jolla on tehty – käytännössä, koska virallistamista koskevasta vaatimusta ei yleisesti tiedetä ja koska vaatimuksen noudattamista varten ei ole säädetty siirtymäajasta – leskeneläkkeen saaminen ensi vaiheessa mahdottomaksi ja myöhemmin vaikeutettu sitä kohtuuttomasti, kun kyseessä on avoliitto, josta säädetään Katalonian siviililaissa, kun tästä aiheutuu haittaa huomattavasti suuremmalle prosenttiosuudelle naisista kuin miehistä?

Onko kieltoa, joka koskee ”syntyperää” tai vaihtoehtoisesti ”kuulumista kansalliseen vähemmistöön” Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan kanssa, kielletyn syrjinnän syinä tai ”perusteina”, tulkittava siten, että sen kanssa on ristiriidassa pääasian kohteena olevan kaltainen kansallinen toimenpide (joka perustuu perustuslakituomioistuimen 11.3.2014 antamaan tuomioon nro 40/2014, sitä tulkitsevaan kansalliseen oikeuskäytäntöön ja lainsäädännön muutokseen, jolla se on pantu täytäntöön), jolla on tehty – käytännössä, koska virallistamista koskevasta vaatimusta ei yleisesti tiedetä ja koska vaatimuksen noudattamista varten ei ole säädetty siirtymäajasta – leskeneläkkeen saaminen ensi vaiheessa mahdottomaksi ja myöhemmin vaikeutettu sitä kohtuuttomasti, kun kyseessä on avoliitto, josta säädetään Katalonian siviililaissa?

____________

1 Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä 18.12.1978 annettu neuvoston direktiivi 79/7/ETY (EYVL 1979, L 6, s. 24(.