Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanien) den 8 juni 2020 – F.C.I. mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Mål C-244/20)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parter i det nationella målet

Klagande: F.C.I.

Motpart: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Tolkningsfrågor

Ska artikel 3.2 i direktiv 79/7 av den 18 december 1978 om successivt genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet(1 ), enligt vilken efterlevandeförmåner och familjebidrag inte ingår i direktivets tillämpningsområde, ogiltigförklaras eller anses vara ogiltig, på grund av att den strider mot den grundläggande unionsrättsliga principen jämställdhet mellan kvinnor och män, vilken utgör ett grundläggande värde i Europeiska unionen enligt artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och en grundläggande rättighet enligt artikel 21.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och EU-domstolens fasta rättspraxis som sträcker sig mycket långt bak i tiden?

Ska artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 17.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, mot bakgrund av artikel 1 i tilläggsprotokoll nr 1 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilken undertecknades i Rom den 4 november 1950, tolkas så, att de utgör hinder för en nationell åtgärd som den som är föremål för prövning i det nationella målet (och som har föranletts av Tribunal Constitucionals (författningsdomstolen) dom nr 40/2014 av den 11 mars 2014, den nationella rättspraxis där den domen tolkas och den lagändring genom vilken domen har verkställts), vilken – i praktiken och med tanke på att kravet på formalisering inte är allmänt känt och att det inte införts någon övergångsperiod för tillämpningen av detta – i ett första skede har gjort det omöjligt och därefter i hög grad har gjort det svårare att få tillgång till efterlevandepension efter ett samboförhållande som omfattas av den katalanska civillagen?

Ska en så grundläggande princip i unionsrätten som jämställdheten mellan kvinnor och män, vilken utgör ett grundläggande värde i Europeiska unionen enligt artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen, och förbudet mot diskriminering på grund av kön, vilket erkänns som en grundläggande rättighet i artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, jämförd med artikel 14 i Europakonventionen, tolkas så, att de utgör hinder för en nationell åtgärd, som den som är föremål för prövning i det nationella målet (och som har föranletts av Tribunal Constitucionals (författningsdomstolen) dom nr 40/2014 av den 11 mars 2014, den nationella rättspraxis där domen tolkas och den lagändring genom vilken domen har verkställts), vilken – i praktiken och med tanke på att kravet på formalisering inte är allmänt känt och att det inte införts någon övergångsperiod för tillämpningen av detta – i ett första skede har gjort det omöjligt och därefter i hög grad har gjort det svårare att få tillgång till efterlevandepension efter ett samboförhållande som omfattas av den katalanska civillagen, vilket drabbar en mycket större andel kvinnor än män?

Ska förbudet mot diskriminering på grund av ”börd” eller ”tillhörighet till nationell minoritet” i artikel 21.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, jämförd med artikel 14 i Europakonventionen, tolkas så, att det utgör hinder för en nationell åtgärd, som den som är föremål för prövning i det nationella målet (och som har föranletts av Tribunal Constitucionals (författningsdomstolen) dom nr 40/2014 av den 11 mars 2014, den nationella rättspraxis där domen tolkas och den lagändring genom vilken domen har verkställts), vilken – i praktiken och med tanke på att kravet på formalisering inte är allmänt känt och att det inte införts någon övergångsperiod för tillämpningen av detta – i ett första skede har gjort det omöjligt och därefter i hög grad har gjort det svårare att få tillgång till efterlevandepension efter ett samboförhållande som omfattas av den katalanska civillagen?

____________

(1 ) Rådets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om successivt genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet (EGT L 6, 1979, s. 24; svensk specialutgåva, område 5, volym 2, s. 111).