Language of document :

Жалба, подадена на 4 август 2020 г. от Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA и Cassandra Holding Company SIA срещу определението, постановено от Общия съд (десети състав) на 14 май 2020 г. по дело T-282/18, Bernis и др./ЕСП

(Дело C-364/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (представител: O.H. Behrends, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Единен съвет за преструктуриране (ЕСП), Европейска централна банка (ЕЦБ)

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени определението на Общия съд,

да обяви за допустима жалбата за отмяна,

да върне делото на Общия съд за произнасяне по жалбата за отмяна,

да осъди ЕЦБ да заплати съдебните разноски на жалбоподателите и съдебните разноски в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат следните основания:

Първо основание: Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, като се е обосновал с факта, че при обстоятелства като разглежданите в настоящия случай, разпоредбите на Регламент № 806/20141 не предвиждат ликвидация на кредитна институция. Жалбоподателите твърдят, че този аспект се отнася до законосъобразността на оспорените решения на ЕСП от 23 февруари 2018 г. и следователно допустимостта зависи единствено от начина, по който ЕСП е действал в действителност (а не по който е трябвало да действа).

Второ основание: Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, като приел за съображение в подкрепа на неговия извод за недопустимост, че люксембурският съд е отхвърлил молбата на Националния орган за преструктуриране Люксембург (НОП) за прекратяване и ликвидация на ABLV Люксембург. Отхвърлянето на решение на Европейска институция не води до липса на решение и не изключва необходимостта за отмяна от съдилищата на Съюза.

Трето основание: Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, като приел, че доброволната ликвидация на ABLV Bank по латвийското право е релевантна доколкото, както потвърждава Общият съд, е предвидена в решенията на ЕСП.

Четвърто основание: Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, като приел, че необходимото пряко засягане е изключено, поради факта че изпълнението на оспорените решения включва прилагането на национално право. Прилагането на национално право в контекста на изпълнението е ирелевантно, тъй като евентуалният правен ефект на акта се определя от европейското право.

Пето основание: Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, като приел, че специфичният за съответната юрисдикция начин на изпълнение на акта е приложим съгласно член  263 ДФЕС.

Шесто основание: Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, като приел, че правото на преценка на националните органи в контекста на изпълнението изключва прякото засягане.

Седмо основание: Общият съд се е обосновал с неправилно тълкуване на понятието „правила с опосредяващ характер“, доразвито от съдебната практика.

Осмо основание: Общият съд е изградил неправилен извод единствено въз основа на формата на оспорените актове.

Девето основание: Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, като не приложил член  263 ДФЕС с оглед на конкретните насоки, предвидени в Регламент № 806/2014 относно преразглеждането на актовете на ЕСП.

Десето основание: Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, като не взел предвид правата на жалбоподателите по член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и ограничил правото на защита.

Единадесето основание, изведено като предпазна мярка: обжалваното определение може да се дължи на явно изопачаване на оспорените актове, ако се тълкува в смисъл, че оспорените актове не предвиждат ликвидацията на ABLV Латвия и ABLV Люксембург. Посоченото основание е изведено единствено превантивно. Жалбоподателите не считат, че е налице основание за подобно тълкуване на обжалваното определение.

Дванадесето основание: обжалваното определение се основава на неправилно тълкуване на относима съдебна практика, която включва решения на Съда Trasta Komercbankaи др./ЕЦБ (C-663/17) и Deutsche Post и Германия/Комисия (C-463/10).

Тринадесето основание: обжалваното определение не е достатъчно обосновано.

____________

1 Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (OВ L 225, 2014 г., стр. 1).