Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 4. srpna 2020 Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA a Cassandra Holding Company SIA proti usnesení Tribunálu (desátého senátu) vydanému dne 14. května 2020 ve věci T-282/18, Bernis a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí

(Věc C-364/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (zástupce: O.H. Behrends, Rechtsanwalt)

Další účastníci řízení: Jednotný výbor pro řešení krizí, Evropská centrální banka (ECB)

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu;

prohlásil žalobu na neplatnost za přípustnou;

vrátil věc Tribunálu, aby o žalobě na neplatnost rozhodl;

uložil ECB náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelky vznášejí následující důvody na podporu svého kasačního opravného prostředku.

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že vycházel ze skutečnosti, že nařízení č. 806/20141 neobsahuje žádné ustanovení stanovící likvidaci úvěrového zařízení za takových okolností, jako jsou okolnosti projednávaného sporu. Navrhovatelky tvrdí, že se tento aspekt týká legality sporných rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí ze dne 23. února 2018 a tudíž jejich opodstatněnosti, ačkoli přípustnost žaloby závisí pouze na způsobu, jak Jednotný výbor pro řešení krizí skutečně jednal (a nikoli na způsobu, jak měl jednat).

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že měl za to, že skutečnost, že lucemburský soud zamítl návrh na zánik a likvidaci ABLV Luxembourg podaný lucemburským orgánem pro řešení krize, podpořila jeho závěr o nepřípustnosti žaloby.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že měl za to, že dobrovolný charakter likvidace ABLV Bank podle lotyšského práva je relevantní, pokud byla likvidace nařízena rozhodnutími Jednotného výboru pro řešení krizí, jak potvrzuje Tribunál.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že měl za to, že je vyloučen dostatečně přímý právní účinek sporných rozhodnutí z důvodu, že implementace sporných rozhodnutí s sebou nese použití vnitrostátního práva. Použití vnitrostátního práva v kontextu implementace postrádá relevanci, řídí-li se tvrzený právní účinek aktu unijním právem.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že rozhodl, že skutečnost, že provedení aktu je specifické pro daný právní systém, je relevantní pro použití článku 263 SFEU.

Šestý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že měl za to, že veškerá diskreční pravomoc vnitrostátních orgánů v rámci provádění vylučuje přímý právní účinek.

Sedmý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že Tribunál vycházel z nesprávného chápání pojmu „zprostředkující předpisy“, jak jej rozvinula judikatura.

Osmý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že Tribunál vyvodil nesprávné závěry z pouhé formy sporných aktů.

Devátý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nepoužil článek 263 SFEU ve světle specifických pokynů poskytnutých nařízením č. 806/2014 týkajících se kontroly zákonnost aktů Jednotného výboru pro řešení krizí.

Desátý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nezohlednil práva navrhovatelek podle článku 47 Listiny základních práv Evropské unie a vytvořil mezeru v právní ochraně.

Jedenáctý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že preventivně tvrdí, že napadené usnesení je založeno na zjevném zkreslení sporných aktů, pokud by bylo vykládáno tak, že rozhodlo, že sporné akty nenařídily likvidaci ABLV Latvia a ABLV Luxembourg. Tento důvod kasačního opravného prostředku je podán pouze preventivně. Navrhovatelky nemají za to, že existuje jakýkoli důvod k takovému výkladu napadeného rozhodnutí.

Dvanáctý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že napadené usnesení vychází z nesprávného výkladu relevantní judikatury, včetně rozsudků ze dne 5. listopadu 2019, ECB a další v. Trasta Komercbanka a další (C-663/17 P, C-665/17 P a C-669/17 P, EU:C:2019:923) a ze dne 13. října 2011, Deutsche Post a Německo v. Komise (C-463/10 P a C-475/10 P, EU:C:2011:656).

Třináctý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že napadené usnesení je nedostatečně odůvodněné.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014 , kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1).