Language of document :

Žalba koju su 4. kolovoza 2020. podnijeli Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA i Cassandra Holding Company SIA protiv rješenja Općeg suda (deseto vijeće) od 14. svibnja 2020. u predmetu T-282/18, Bernis i dr. protiv SRB-a

(predmet C-364/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (zastupnik: O.H. Behrends, Rechtsanwalt)

Druge stranke u žalbenom postupku: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB), Europska središnja banka (ESB)

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine rješenje Općeg suda;

proglasi tužbu za poništenje dopuštenom;

vrati predmet Općem sudu kako bi odlučio o tužbi za poništenje;

naloži ESB-u da snosi žaliteljeve troškove i troškove ovog žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi žalitelji iznose sljedeće žalbene razloge.

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada se oslanjao na činjenicu da Uredba br. 806/20141 ne sadržava nikakvu odredbu o likvidaciji kreditne institucije u okolnostima poput onih u ovom slučaju. Žalitelji tvrde da se taj aspekt odnosi na zakonitost spornih odluka SRB-a od 23. veljače 2018. i stoga na njihovu osnovanost dok dopuštenost tužbe ovisi samo o načinu na koji je SRB stvarno postupao (a ne kako je trebao postupati).

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je smatrao da to što je luksemburški sud odbio zahtjev luksemburškog državnog regulatornog tijela za prestanak društva i likvidaciju ABLV Luxembourg podupire zaključak o nedopuštenosti tužbe. To što je nacionalni sud odbio odluku europske institucije ne čini tu odluku nepostojećom i ne uklanja potrebu za poništenjem od strane sudova Europske unije.

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je pretpostavio da je dobrovoljnost likvidacije ABLV Bank-a u latvijskom pravu relevantna ako je, kao što tvrdi Opći sud, likvidacija naložena odlukama ESB-a.

Četvrti žalbeni razlog, koji se temelji na navodu da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je pretpostavio da je isključen dovoljno izravni pravni učinak jer provedba osporenih odluka uključuje primjenu nacionalnog prava. Primjena nacionalnog prava u kontekstu provedbe nije relevantna ako je navodni pravni učinak akta uređen pravom Unije.

Peti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je smatrao da je to što je provedba akta ovisna o određenom nacionalnom pravnom poretku relevantno za primjenu članka 263. UFEU-a.

Šesti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je pretpostavio da diskrecijska ovlast nacionalnih tijela u kontekstu provedbe isključuje izravan pravni učinak.

Sedmi žalbeni razlog, koji se temelji se na tome da se Opći sud oslonio na pogrešno shvaćanje pojma „posredna pravila” kako je razvijen u sudskoj praksi.

Osmi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud donio pogrešne zaključke iz pukog oblika osporenih akata.

Deveti žalbeni razlog, koji se temelji se na tome da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada nije primijenio članak 263. UFEU-a s obzirom na posebne smjernice iz Uredbe br. 806/2014 u odnosu na mogućnost nadzora akata SRB-a.

Deseti žalbeni razlog, koji se temelji se na tome da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada nije uzeo u obzir prava žalitelja u skladu s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te je stvorio prazninu u pravnoj zaštiti.

Jedanaesti žalbeni razlog, koji se navodi iz opreza, temelji se na tome da bi se pobijano rješenje temeljilo na očitom iskrivljavanju spornih činjenica ako bi se tumačilo tako da spornim aktima nije naložena likvidacija ABLV Latvia i ABLV Luxembourg. Ovaj žalbeni razlog iznosi se tek opreza radi. Žalitelji ne vjeruju da postoji temelj za tumačenje pobijanog rješenja na taj način.

Dvanaesti žalbeni razlog, koji se temelji se na tome da se pobijano rješenje oslanja na pogrešno tumačenje relevantne sudske prakse, uključujući odluke Suda Europske unije u ESB i dr./Trasta Komercbanka i dr. C-663/17) te Deutsche Post i Njemačka/Komisija (C-463/10).

Trinaesti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je pobijano rješenje nedovoljno obrazloženo.

____________

1 Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (OJ 2014, SL225, str. 1. i ispravak SL 2015., L 101, str. 62.)