Language of document :

Överklagande ingett den 4 augusti 2020 av Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA och Cassandra Holding Company SIA av det beslut som tribunalen (tionde avdelningen) meddelade den 14 maj 2020 i mål T-282,18, Bernis m.fl. mot SRB

(Mål C-364/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA och Cassandra Holding Company SIA (ombud: O.H. Behrends, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) och Europeiska centralbanken (ECB)

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens beslut,

förklara att den vid tribunalen väckta talan om ogiltigförklaring kan tas upp till prövning,

återförvisa målet till tribunalen för prövning av överklagandet, och

förpllikta ECB att ersätta klagandenas kostnader och kostnaderna för överklagandet..

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet av tribunalens dom åberopar klagandena följande grunder:

Första grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den grundade sig på den omständigheten att förordning nr 806/20141 inte reglerar vad som gäller i fråga om avveckling av en kreditinstitution under sådana omständigheter som dem i förevarande mål. Klagandena gör gällande att denna aspekt rör lagenligheten av SRB:s överklagade beslut av den 23 februari 2018 och således avser talan i sak medan frågan huruvida talan kan tas upp till prövning enbart är beroende av på vilket sätt som SRB faktiskt har agerat (och inte av hur det borde ha agerat).

Andra grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den ansåg att den luxemburgska domstolens avslag på den luxemburgska resolutionsmyndighetens ansökan om resolution och avveckling av ABLV Luxembourg utgjorde ett stöd för tribunalens slutsats att talan inte kunde tas upp till prövning. Den omständigheten att en nationell domstol inte godtar ett beslut av en EU-institution medför inte att det beslutet inte existerar och innebär inte att det saknas behov av att få det ogiltigförklarat av EU-domstolen.

Tredje grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den antog att den frivilliga karaktären av likvidationen av ABLV Bank enligt lettisk rätt är relevant, om såsom tribunalen ansåg, SRB:s beslut innebar en skyldighet att genomföra denna likvidation.

Fjärde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den antog att det inte kan föreligga en tillräckligt direkt rättsverkan på grund av att genomförandet av de omtvistade besluten innebär en tillämpning av nationell rätt. Tillämpningen av nationell rätt i samband med genomförandet är irrelevant så länge som rättsaktens påstådda rättsverkan regleras av unionsrätten.

Femte grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den fann att det för den enskilda rättsordningen specifika genomförandet av rättsakten är relevant enligt artikel 263 FEUF.

Sjätte grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den antog att det kan uteslutas att rättsakten har direkt rättsverkan, om de nationella myndigheterna har något som helst utrymme för skönsmässig bedömning i samband med genomförandet.

Sjunde grunden: Tribunalen grundade sig på en felaktig tolkning av begreppet mellanliggande bestämmelser såsom det har utvecklats i rättspraxis.

Åttonde grunden: Tribunalen drog felaktiga slutsatser av de omtvistade rättsakternas form.

Nionde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den underlät att tillämpa artikel 263 FEUF mot bakgrund av den specifika vägledning som ges i förordning nr 806/2014 beträffande möjligheten att pröva rättsakter från SRB.

Tionde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att inte ta hänsyn till klagandenas rättigheter enligt artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och skapade en lucka i det rättsliga skyddet.

Elfte grunden: Som en försiktighetsåtgärd gör klagandena även gällande att det överklagade beslutet ska anses vara grundat på en uppenbar missuppfattning av de omtvistade rättsakterna, om det skulle tolkas så, att tribunalen däri fann att dessa rättsakter inte innebar någon skyldighet att likvidera ABLV Latvia och ABLV Luxembourg. Denna grund åberopas enbart som en försiktighetsåtgärd. Klagandena anser inte att det finns någon grund för att tolka det överklagade beslutet på detta sätt.

Tolfte grunden: Det överklagade beslutet grundas på en felaktig tolkning av relevant rättspraxis, inbegripet domstolens avgöranden i målen Trasta Komercbanka m.fl./ECB (C-663/17) och Deutsche Post och Tyskland/kommissionen (C-463/10).

Trettonde grunden: Det överklagade beslutet är inte tillräckligt motiverat.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 2014, s. 1).