Language of document :

Appel iværksat den 31. juli 2020 af Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 13. maj 2020 i sag T-195/18, Talanton AE mod Kommissionen

(Sag C-359/20 P)

Processprog: græsk

Parter

Appellant: Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (ved dikigoroi K. Damis og M. Angelopoulos)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 13. maj 2020 i sag T-195/18, Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon mod Kommissionen, ophæves i sin helhed.

Der gives medhold i den sag, der blev anlagt af sagsøgeren/appellanten den 16. marts 2018.

Sagsøgtes/appelindstævntes modkrav afvises.

Appelindstævnte tilpligtes at betale omkostningerne afholdt af appellanten.

Anbringender og væsentligste argumenter

1) Retlig fejl – urigtig anvendelse af princippet om god tro i forbindelse med opfyldelsen af de kontraktmæssige forpligtelser og tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet, som indebærer, at EU-institutionerne skal udøve deres beføjelser inden for en rimelig frist.

- Med det første led af det første anbringende har appellanten gjort gældende, at Retten har tilsidesat rækkevidden af princippet om en rimelig frist, idet den undlod at tage alle relevante faktisk omstændigheder i sagen i betragtning.

- Med det andet led af det første anbringende har appellanten gjort gældende, at såvel sagens varighed som den af Kommissionen indtagne holdning under sagen gav anledning til en berettiget forventning hos appellanten om, at der ikke ville blive foretaget finansielle korrektioner i forhold til appellanten.

2) Retlig fejl – urigtig anvendelse af princippet om god tro, hvad angår anerkendelsen af Kommissionens tilsidesættelse af bestemmelserne om underentreprise i forbindelse med kontrol.

- Retten har begået en retlig fejl, idet den har anvendt artikel 1134 i den belgiske civile lovbog, således som denne bestemmelse er fortolket af den belgiske kassationsdomstol, forkert.

____________