Language of document :

Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseoni 31. juulil 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 13. mai 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-195/18: Talanton AE versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-359/20 P)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Apellant: Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (esindajad: dikigoros K. Damis ja dikigoros M. Angelopoulos)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada tervikuna Euroopa Liidu Üldkohtu 13. mai 2020. aasta kohtuotsus Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon vs. Euroopa Komisjon (kohtuasi T-195/18);

rahuldada 16. märtsi 2018. aasta hagi, mille esitas esimese kohtuastme hageja/apellant;

jätta rahuldamata esimese kohtuastme kostja/vastustaja esitatud vastuhagi;

mõista apellandi kohtukulud välja vastustajalt.

Väited ja peamised argumendid

1) Õigusnormi rikkumine – lepinguliste kohustuste heauskse täitmise põhimõtte väär kohaldamine ja õiguskindluse põhimõtte rikkumine, mille kohaselt Euroopa Liidu institutsioonidel on kohustus teostada oma pädevust mõistliku aja jooksul.

– Käesoleva väite esimeses osas heidab apellant Üldkohtule ette seda, et ta on vääralt tõlgendanud mõistliku aja jooksul pädevuse teostamise põhimõtet ja ega ole võtnud arvesse käesoleva juhtumi kõiki olulisi asjaolusid.

– Esimese väite teises osas märgib apellant, et nii menetluse kestus kui ka komisjoni seisukohad menetluse ajal tekitasid apellandis õigusärase ootuse, et mingit finantskorrektsiooni ei kohaldata.

2) Õigusnormi rikkumine – heausksuse põhimõtte väär kohaldamine seoses sellega, et komisjon nõustus kontrolli teostades allhankeid käsitlevate reeglite rikkumisega.

– Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kohaldades vääralt Belgia tsiviilseadustiku artiklit 1134, nagu seda on tõlgendanud Belgia kassatsioonikohus.

____________