Language of document :

Odvolanie podané 31. júla 2020: Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 13. mája 2020 vo veci T-195/18, Talanton AE/Európska komisia

(vec C-359/20 P)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (v zastúpení: K. Damis e M. Angelopoulos, dikigoroi)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

v celom rozsahu zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 13. mája 2020, Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Európska komisia (vec T-195/18),

vyhovel žalobe zo 16. marca 2018 podanej odvolateľkou,

zamietol vedľajšiu žalobu žalovanej v prvostupňovom konaní,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania vynaložené odvolateľkou.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.    Nesprávne právne posúdenie – nesprávne uplatnenie zásady dobrej viery pri plnení zmluvných povinností a porušenie požiadavky právnej istoty, ktorá inštitúciám Európskej únie ukladá, aby svoje právomoci vykonávali v primeranej lehote.

– V rámci prvej časti tohto odvolacieho dôvodu odvolateľka uvádza, že Všeobecný súd skreslil rozsah zásady, že rozhodnutia musia byť prijímané v primeranej lehote, pričom ponechal bez povšimnutia všetky relevantné okolnosti prejednávaného prípadu.

– V rámci druhej časti prvého odvolacieho dôvodu odvolateľka tvrdí, že ako dĺžka trvania konania, tak postoje Komisie v priebehu celej doby jeho trvania u nej vyvolali legitímnu dôveru, že na ňu nebudú uplatnené nijaké finančné opravy.

2.    Nesprávne právne posúdenie – nesprávne uplatnenie zásady dobrej viery, pokiaľ ide o prijatie skutočnosti, že Komisia porušila pravidlá o subdodávkach pri vykonávaní auditu.

– Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nesprávne použil článok 1134 belgického Občianskeho zákonníka, ako je vykladaný belgickým kasačným súdom.

____________