Language of document :

Определение на председателя на Съда от 6 март 2020 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Hamburg — Германия) — QF/Germanwings GmbH

(Дело C-816/19)1

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 45, 10.2.2020 г.