Language of document :

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 13 marca 2020 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) – Zjednoczone Królestwo] – AC, TM, GM, MM / ABC Sl, XYZ Plc

(Sprawa C-814/19)1

Język postępowania: angielski

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 10 z 13.1.2020.