Language of document :

2020 m. birželio 26 d. Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ferimet S.L. / Administración General del Estado

(Byla C-281/20)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Ferimet S.L.

Kita kasacinio proceso šalis: Administración General del Estado

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 168 straipsnis ir atitinkamos nuostatos bei šioje direktyvoje įtvirtintas mokesčių neutralumo principas, taip pat Teisingumo Teismo jurisprudencija, kurioje aiškinama ši direktyva, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos neleidžiama atskaityti PVM, sumokėtą verslininkų, kurie pagal atvirkštinio apmokestinimo šiuo mokesčiu sistemą arba tvarką, kaip tai suprantama pagal ES teisę, išrašė įvykdytą prekių įsigijimo sandorį patvirtinantį dokumentą (sąskaitą faktūrą), jame nurodydami fiktyvų tiekėją, nors neginčijama, kad įsigijimą iš tikrųjų atliko tas pats verslininkas, įsigytas medžiagas paskyręs savo tikslams arba savo prekybos veiklai?

2.    Ar tuo atveju, jei tokia praktika, kuri turi būti laikoma žinoma suinteresuotajam asmeniui, galėtų būti laikoma piktnaudžiavimu ar sukčiavimu siekiant neleisti atskaityti sumokėto PVM, būtina, siekiant neleisti tokio atskaitymo, išsamiai įrodyti, kad egzistuoja su PVM reglamentavimo tikslais nesuderinama mokestinė nauda?

3.    Galiausiai, jei toks įrodymas būtinas, ar mokestinė nauda, kuri būtų pagrindas nesuteikti teisės į atskaitą ir kuri prireikus turi būti nustatyta kiekvienu konkrečiu atveju, turi būti susijusi tik su pačiu mokesčių mokėtoju (prekių įgijėju), ar gali būti priskirta kitoms sandorio šalims?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.