Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 26. jūnijā iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Ferimet S.L./Administración General del Estado

(Lieta C-281/20)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ferimet S.L.

Atbildētāja: Administración General del Estado

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 168. un ar to saistītie panti un no minētās direktīvas izrietošais nodokļu neitralitātes princips, kā arī ES Tiesas judikatūra, ar ko tiek interpretēta šī direktīva, ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem nav atļauts atskaitīt priekšnodoklī samaksāto PVN tiem uzņēmējiem, kuri nodokļa apgrieztās iekasēšanas sistēmā jeb apgrieztās maksāšanas sistēmā ES tiesību terminoloģijā izdod apliecinošu dokumentu (faktūrrēķinu) par preču iegādes darījumu, kas veikts, faktūrrēķinā norādot fiktīvu piegādātāju, lai gan ir skaidrs, ka iegādi ir faktiski veicis konkrētais uzņēmējs, kurš izmantoja nopirktos materiālus savai saimnieciskajai vai komercdarbībai?

2)    Gadījumā, ja tādu rīcību kā aprakstītā – kas uzskatāma par zināmu attiecīgajai personai –, varētu kvalificēt kā ļaunprātīgu vai krāpniecisku, kā rezultātā tiek liegta priekšnodoklī samaksātā PVN atskaitīšana, vai, lai liegtu minēto atskaitīšanu, ir nepieciešams pierādīt, ka pastāv nodokļu priekšrocība, kas ir nesaderīga ar PVN tiesiskajā regulējumā noteiktajiem mērķiem?

3)    Visbeidzot, ja šāds pierādījums ir nepieciešams, vai nodokļu priekšrocība, kas ļautu liegt atskaitīšanu un kas atkarībā no apstākļiem ir jāidentificē konkrētajā gadījumā, ir jāattiecina tikai uz pašu nodokļu maksātāju (preču pircēju) vai attiecīgā gadījumā to var attiecināt uz citiem darījuma dalībniekiem?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.