Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 26 iunie 2020 – Ferimet S.L./Administración General del Estado

(Cauza C-281/20)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Supremo

Părțile din procedura principală

Recurentă: Ferimet S.L.

Intimată: Administración General del Estado

Întrebările preliminare

Articolul 168 și următoarele din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 și principiul neutralității fiscale care decurge din această directivă, precum și jurisprudența Curții care o interpretează, trebuie interpretate în sensul că nu permit deducerea TVA-ului aferent intrărilor pentru întreprinderile care, în cadrul sistemului de inversare a persoanei impozabile sau de taxare inversă în terminologia dreptului Uniunii, eliberează documentul justificativ (factura) al operațiunii de achiziție de bunuri pe care o întreprind incluzând în documentul menționat un furnizor fictiv, deși este incontestabil faptul că achiziția a fost realizată efectiv de întreprinderea în cauză, care a utilizat materialele achiziționate în cadrul activităților sale economice sau comerciale?

În cazul în care o practică precum cea descrisă mai sus, care trebuie considerată cunoscută de persoana interesată, ar putea fi calificată drept abuzivă sau frauduloasă, astfel încât să nu se permită deducerea TVA-ului aferent intrărilor, este necesar ca, pentru a refuza această deducere, să se facă pe deplin dovada existenței unui avantaj fiscal incompatibil cu obiectivele care guvernează reglementarea privind TVA-ul?

În sfârșit, dacă o astfel de dovadă ar fi necesară, avantajul fiscal care ar permite refuzul deducerii și care, după caz, trebuie să se identifice în speță, trebuie să se refere exclusiv la contribuabilul (cumpărătorul bunurilor) însuși sau poate, eventual, să vizeze și alte părți care intervin în cadrul tranzacției?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.