Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 26 juni 2020 – Ferimet S.L. mot Administración General del Estado

(Mål C-281/20)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i det nationella målet

Klagande: Ferimet S.L.

Motpart: Administración General del Estado

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 168 och motsvarande i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 och principen om skatteneutralitet som följer av nämnda direktiv, liksom EU-domstolens rättspraxis i vilken direktivet tolkas, tolkas på så sätt att avdrag för ingående mervärdesskatt inte medges för företagare som, inom systemet med omvänd skattskyldighet, känt som systemet med omvänd betalningsskyldighet inom unionsrätten, utfärdar bevishandling (faktura) för köp av varor som de genomför med uppgift om en fiktiv leverantör på fakturan, när det är ostridigt att förvärvet faktiskt genomfördes av företagaren i fråga och att denne använde de köpta materialen i sin näringsverksamhet.

2.    Om ett sådant förfarande som det som beskrivs ovan – vilket måste betraktas som känt för den berörda parten – kan anses utgöra missbruk eller bedrägeri i syfte att vägra avdrag för ingående mervärdesskatt, är det då nödvändigt att fullt ut bevisa förekomsten av en skattefördel som är oförenlig med de syften som styr mervärdesskatteregleringen, för att neka avdraget ?

3.    Slutligen, om nämnda bevis är nödvändigt, ska den skattefördel som skulle utgöra grund för att neka avdraget och som i förekommande fall måste identifieras i det enskilda fallet, endast bedömas med avseende på den skattskyldige (förvärvaren av varorna), eller, kan fördelen eventuellt bedömas med avseende på andra aktörer i transaktionen ?

____________

1 EUT 2006, L 347, s. 1