Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam (Нидерландия), постъпило на 31 юли 2020 г. — Eвропейска заповед за арест срещу L; Друга страна в производството: Openbaar Ministerie

(Дело C-354/20)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Amsterdam

Страни в главното производство

Европейска заповед за арест срещу: L

Друга страна в производството: Openbaar Ministerie

Преюдициални въпроси

Недопустимо ли е съгласно Рамково решение 2002/584/ПВР1 , член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС и/или член 47, параграф 2 от Хартата, изпълняващият съдебен орган да изпълни издадената от съд ЕЗА, когато след издаването на тази ЕЗА националните правни разпоредби на издаващата държава членка са изменени в такъв смисъл, че съдът вече не отговаря на изискванията за ефективна съдебна защита или за ефективна защита, тъй като тези правни разпоредби вече не гарантират неговата независимост?

Недопустимо ли е съгласно Рамково решение 2002/584/ПВР и член 47, параграф 2 от Хартата изпълняващият съдебен орган да изпълни ЕЗА, когато е установил, че в издаващата държава членка за всяко заподозряно лице — а следователно и за издирваното лице — независимо от компетентните да разглеждат производствата срещу издирваното лице юрисдикции на тази държава членка, от личното му положение, естеството на правонарушението, за което то е наказателно преследвано, и от фактическия контекст в основата на ЕЗА е налице реален риск от нарушаване на основното му право на независим съд, поради обстоятелството че юрисдикциите в издаващата държава вече не са независими поради системни и общи недостатъци?

Недопустимо ли е съгласно Рамково решение 2002/584/ПВР и член 47, параграф 2 от Хартата изпълняващият съдебен орган да изпълни ЕЗА, когато е установил, че

в издаващата държава членка за всяко заподозряно лице съществува реален риск от нарушаване на основното му право на справедлив съдебен процес поради системните и общи недостатъци във връзка с независимостта на правосъдната система на въпросната държава членка,

като поради това тези системни и общи недостатъци не само могат да засегнат юрисдикциите на тази държава членка, компетентни да разглеждат производствата срещу издирваното лице, но и действително ги засягат, и

следователно съществуват сериозни и потвърдени основания да се счита, че издирваното лице ще бъде изложено на реален риск от нарушаване на основното му право на независим съд и по този начин ще се засегне същественото съдържание на основното му право на справедлив съдебен процес,

въпреки че независимо от тези системни и общи недостатъци издирваното лице не е изразило конкретни опасения и независимо от тези системни и общи недостатъци личното му положение, естеството на правонарушението, за което то е наказателно преследвано, и фактическият контекст в основата на ЕЗА не пораждат опасения, че изпълнителната и/или законодателната власт ще упражняват конкретен натиск или ще окажат влияние в рамките на съответното наказателно производство?

____________

1     Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 3).