Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Amsterdam (Nizozemsko) dne 31. července 2020 – Evropský zatýkací rozkaz vydaný proti L; Další účastník řízení: Openbaar Ministerie

(Věc C-354/20)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Amsterdam

Účastníci původního řízení

Evropský zatýkací rozkaz vydaný proti: L

Další účastník řízení: Openbaar Ministerie

Předběžné otázky

Brání rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV1 , čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec SEU nebo čl. 47 odst. 2 Listiny tomu, aby vykonávající soudní orgán vykonal evropský zatýkací rozkaz vydaný soudem, pokud vnitrostátní právní předpisy vydávajícího členského státu byly po vydání tohoto evropského zatýkacího rozkazu změněny tak, že soud již nesplňuje požadavky kladené na účinnou soudní ochranu resp. účinnou právní ochranu, jelikož tyto právní předpisy již nezaručují jeho nezávislost?

Brání rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV a čl. 47 odst. 2 Listiny tomu, aby vykonávající soudní orgán vykonal evropský zatýkací rozkaz, pokud zjistil, že ve vystavujícím členském státě je každá podezřelá osoba – a tedy i vyžádaná osoba – bez ohledu na soudy tohoto členského státu příslušné k rozhodování o řízeních zahájených proti vyžádané osobě, na její osobní situaci, na povahu protiprávního jednání, za které je stíhána, na skutkové okolnosti, za nichž byl vydán evropský zatýkací rozkaz, vystavena skutečnému nebezpečí, že dojde k porušení jejího základního práva na nezávislý soud, které souvisí s tím, že soudy vystavujícího členského státu nejsou z důvodu systematických a celoplošných nedostatků nadále nezávislé?

Brání rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV a čl. 47 odst. 2 Listiny tomu, aby vykonávající soudní orgán vykonal evropský zatýkací rozkaz, pokud zjistil, že:

ve vystavujícím členském státě je každá podezřelá osoba vystavena skutečnému nebezpečí, že bude porušeno její základní právo na spravedlivý proces, které souvisí se systematickými a celoplošnými nedostatky týkajícími se nezávislosti soudů tohoto členského státu

tyto systémové a celoplošné nedostatky tedy nejenže mohou mít dopad na soudy tohoto členského státu příslušné k rozhodování o řízeních zahájených proti vyžádané osobě, ale také takový dopad skutečně mají, a

existují tedy závažné a skutečnostmi podložené důvody se domnívat, že vyžádaná osoba bude vystavena skutečnému nebezpečí, že bude porušeno její základní právo na nezávislý soud, čímž dojde k narušení podstaty jejího základního práva na spravedlivý proces,

i když vyžádaná osoba bez ohledu na tyto systémové a celoplošné nedostatky nevyjádřila konkrétní obavy a její osobní situace, povaha protiprávního jednání, za které je stíhána, a skutkové okolnosti, za nichž byl vydán evropský zatýkací rozkaz, bez ohledu na tyto systémové a celoplošné nedostatky, nevedou k obavám, že by orgány výkonné nebo zákonodárné moci konkrétně vyvíjely v rámci dotčeného trestního řízení tlak nebo toto řízení ovlivňovaly?

____________

1 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. 2002, L 190, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 34)