Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 28.7.2020 – UW v. Ryanair DAC

(asia C-346/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: UW

Vastaaja: Ryanair DAC

Ennakkoratkaisukysymys

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että lennon pitkäaikainen viivästyminen voi ”johtua” poikkeuksellisista olosuhteista silloinkin, kun nämä olosuhteet vallitsivat lennolle varatun lentokoneen aikaisemmalla edellisen päivän lennolla?

Unionin tuomioistuimen 6.8.2020 antamalla määräyksellä asia poistettiin tuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 EUVL 2004, L 46, s. 1.