Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 28 juli 2020 – UW mot Ryanair DAC

(Mål C-346/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Kärande: UW

Svarande: Ryanair DAC

Tolkningsfråga

Ska artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/911 tolkas så, att en kraftigt försenad flygning också kan anses ”härstamma” från extraordinära omständigheter då dessa omständigheter inträffade dagen före en förutgående flygning med det flygplan med vilket den förstnämnda flygningen enligt plan skulle utföras?

Domstolen beslutade den 6 augusti 2020 att skriva av målet från vidare handläggning.

____________

1     EUT L 46, 2004, s. 1.