Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Nacional (Španielsko) 1. júla 2020 – GE Auto Service Leasing GMBH/Tribunal Económico Administrativo Central

(vec C-294/20)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Audiencia Nacional

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: GE Auto Service Leasing GMBH

Žalovaný: Tribunal Económico Administrativo Central

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa uznať za platné, že zdaniteľná osoba po tom, čo ju daňová správa opakovane vyzvala, aby preukázala splnenie podmienok na uplatnenie práva na vrátenie dane, bez akéhokoľvek primeraného odôvodnenia nevyhovie tejto výzve a po tom, čo sa jej odmietne právo na vrátenie dane, predloží dokumentáciu až pri preskúmaní rozhodnutia v správnom konaní alebo súdnom konaní?

2.    Možno považovať za zneužitie práva skutočnosť, že zdaniteľná osoba neposkytne potrebné informácie, ktorými odôvodní svoje právo, daňovej správe, keď jej bolo umožnené a bola vyzvaná, aby to urobila, a neurobí to bez opodstatneného dôvodu, a naopak tieto informácie neskôr dobrovoľne poskytne správnemu orgánu, ktorý preskúmava rozhodnutie, alebo súdu?

3.    Stráca neusadená zdaniteľná osoba svoje právo na vrátenie dane buď preto, lebo bez opodstatneného dôvodu neposkytla včas informácie dôležité pre preukázanie svojho práva na vrátenie dane, alebo z dôvodu svojho zneužívajúceho konania po uplynutí lehoty stanovenej alebo určenej na tento účel a po tom, čo správny orgán vydal rozhodnutie, ktorým odmietol právo na vrátenie dane?

____________