Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Nacional (Spanien) den 1 juli 2020 – GE Auto Service Leasing GMBH mot Tribunal Económico Administrativo Central

(Mål C-294/20)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Nacional

Parter i det nationella målet

Klagande: GE Auto Service Leasing GMBH

Motpart: Tribunal Económico Administrativo Central

Tolkningsfrågor

Bör det tillåtas att en beskattningsbar person, som vid upprepade tillfällen har blivit förelagd av skattemyndigheten att styrka att förutsättningarna för återbetalning är uppfyllda och som utan någon skälig grund underlåter att uppfylla föreläggandet och, efter att ha nekats återbetalning, dröjer med att förete handlingar till prövningen av överklagandet eller domstolsförfarandet?

Kan det anses vara missbruk av rättigheter att den beskattningsbara personen inte inkommer med nödvändig information till skattemyndigheten till stöd för sin rättighet, när personen har fått möjlighet och förelagts att göra detta, och personen inte har någon skälig grund för att underlåta att uppfylla föreläggandet, men däremot frivilligt lämnar in denna information senare till överklagandeinstansen eller domstolen?

Förlorar den beskattningsbara personen som inte är etablerad (i skattens geografiska tillämpningsområde) rätten till återbetalning, antingen på grund av att personen utan skälig grund har underlåtit att inom tidsfristen inkomma med relevant information för att styrka sin rätt till återbetalning, eller på grund av sitt bedrägliga beteende, så snart tidsfristen, som fastställts eller beviljats i detta syfte, har löpt ut och skattemyndigheten har utfärdat beslut om att neka återbetalningen?

____________