Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) dne 2. července 2020 – „Sanresa“ UAB v. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

(Věc C-295/20)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Účastníci původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: „Sanresa“ UAB

Další účastník řízení: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Předběžné otázky

Je třeba čl. 18 odst. 2, čl. 56 odst. 1 první pododstavec písm. b) a druhý pododstavec, čl. 58 odst. 1 první pododstavec písm. a) a čl. 58 odst. 2 druhý pododstavec směrnice 2014/241 a články 3 až 6 a další ustanovení nařízení č. 1013/20062 (společně nebo samostatně, přičemž tento výčet není taxativní) vykládat v tom smyslu, že souhlas udělený hospodářskému subjektu, který je nezbytný k přepravě odpadu z jednoho členského státu Evropské unie do druhého, musí být považován za podmínku plnění zakázky na službu, a nikoliv za požadavek týkající se oprávnění k výkonu činnosti?

Je-li třeba výše uvedený souhlas s přepravou odpadu považovat za kvalifikační kritérium pro výběr dodavatele (vhodnost pro výkon odborné činnosti), musí být zásady transparentnosti a poctivé hospodářské soutěže zakotvené v čl. 18 odst. 1 prvním a druhém pododstavci směrnice 2014/24, čl. 58 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) a čl. 58 odst. 2 druhém pododstavci této směrnice, zásada volného pohybu osob, zboží a služeb vyjádřená v čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a články 7 až 9 nařízení č. 1013/2006 (společně nebo samostatně, přičemž tento výčet není taxativní) vykládány a uplatňovány tak, že podmínky zadávacího řízení týkajícího se veřejné zakázky na služby spočívající v nakládání s odpady, a to především ty, které se týkají lhůt pro podávání nabídek, musí pro domácí či zahraniční dodavatele, kteří chtějí odpad přepravit přes hranice členských států Evropské unie, vytvářet podmínky umožňující neomezenou účast v takových zadávacích řízeních, a že těmto dodavatelům musí být mimo jiné umožněno předložit výše uvedený souhlas, pokud byl udělen po uplynutí lhůty k podávání nabídek?

Je-li třeba výše uvedený souhlas s přepravou odpadu v souladu s článkem 49, bodem 17 části C přílohy V a článkem 70 směrnice 2014/24 považovat za podmínku plnění veřejné zakázky, musí být zásady zadávání veřejných zakázek zakotvené v článku 18 této směrnice a obecného postupu při zadání veřejných zakázek uvedené v článku 56 této směrnice vykládány v tom smyslu, že nabídku účastníka, který tento souhlas nepředložil, nelze v zadávacích řízeních odmítnout?

Je třeba článek 18, čl. 56 odst. 1 první pododstavec písm. b), čl. 58 odst. 1 první pododstavec písm. a) a čl. 58 odst. 2 směrnice 2014/24 vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, podle níž jsou veřejní zadavatelé oprávněni v zadávací dokumentaci předem vymezit postup hodnocení nabídek, podle kterého bude oprávnění dodavatelů k výkonu činnosti (vhodnost pro výkon odborné činnosti) prověřováno pouze zčásti, nebo nebude prověřováno vůbec, i když je takové oprávnění podmínkou plnění veřejné zakázky v souladu s právními předpisy a veřejní zadavatelé si skutečnosti, že takové oprávnění je potřeba, mohou být dopředu vědomi?

Je třeba článek 18 a čl. 42 odst. 1 první pododstavec směrnice 2014/24 a čl. 2 bod 35 a články 5 a 17 nařízení č. 1013/2006, jakož i další ustanovení tohoto nařízení vykládat v tom smyslu, že veřejní zadavatelé mohou v případě zadávání veřejné zakázky na služby spočívající v nakládání s odpady takovou zakázku zadat v souladu s právními předpisy pouze tehdy, pokud v zadávací dokumentaci jednoznačně a přesně vymezí množství a složení odpadu a další důležité podmínky plnění zakázky (například balení)?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. 2014, L 94, s. 65).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. 2006, L 190, s. 1).