Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 2 lipca 2020 r. – „Sanresa” UAB / Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

(Sprawa C-295/20)

Język postępowania: litewski

Sąd odsyłający

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca skargę kasacyjną: „Sanresa” UAB

Druga strona postępowania: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Pytania prejudycjalne

Czy art. 18 ust. 2, art. 56 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) i akapit drugi, art. 58 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2014/241 oraz art. 3–6 i inne przepisy rozporządzenia nr 1013/20062 (rozpatrywane łącznie lub osobno, przy czym bez ograniczenia do tych przepisów) należy interpretować w ten sposób, że wydaną wykonawcy zgodę, która jest niezbędna do przemieszczania odpadów z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do drugiego, należy kwalifikować jako wymóg dotyczący wykonania zamówienia na usługi, a nie jako wymóg dotyczący prawa do wykonywania działalności?

Jeżeli wspomnianą zgodę na przemieszczanie odpadów należy uznać za kryterium wyboru usługodawcy (kompetencja do wykonywania danej działalności zawodowej), to czy zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji ustanowione w art. 18 ust. 1 akapity pierwszy i drugi dyrektywy 2014/24, art. 58 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i ust. 2 akapit drugi tej dyrektywy, swobodny przepływ osób, towarów i usług zagwarantowany w art. 26 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 7–9 rozporządzenia nr 1013/2006 (rozpatrywane łącznie lub osobno, przy czym bez ograniczenia do tych przepisów) należy interpretować i stosować w taki sposób, że zasady dotyczące zamówienia publicznego na usługi gospodarowania odpadami, w szczególności te dotyczące ostatecznych terminów składania ofert, muszą stwarzać krajowym lub zagranicznym usługodawcom, którzy ubiegają się o transport odpadów przez granice państw członkowskich Unii Europejskiej, warunki umożliwiające nieograniczony udział w takich postępowaniach o udzielenie zamówienia poprzez zapewnienie im między innymi możliwości przedłożenia wspomnianej zgody w przypadku, gdy została ona udzielona w terminie późniejszym niż ostateczny termin składania ofert?

Jeżeli wspomnianą zgodę na przemieszczanie odpadów należy – stosownie do art. 49 dyrektywy 2014/24 i pkt 17 części C załącznika V do owej dyrektywy, a także jej art. 70 – uznać za wymóg dotyczący wykonania zamówienia publicznego, to czy zasady udzielania zamówień publicznych ustanowione w art. 18 tej dyrektywy oraz ogólną procedurę udzielania zamówień publicznych przewidzianą w art. 56 tejże dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie można odrzucić oferty uczestnika, który nie przedłożył owej zgody?

Czy art. 18, art. 56 ust. 1 akapit pierwszy lit. b), art. 58 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i ust. 2 dyrektywy 2014/24 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym instytucje zamawiające są uprawnione do określenia z wyprzedzeniem w dokumentacji przetargowej procedury oceny ofert, w ramach której prawo usługodawców do wykonywania działalności (kompetencja do wykonywania danej działalności zawodowej) jest weryfikowane częściowo lub nie jest weryfikowane w ogóle, mimo że posiadanie tego prawa stanowi warunek konieczny dla wykonania zamówienia publicznego zgodnie z prawem, a instytucje zamawiające mogą być zawczasu świadome konieczności jego posiadania?

Czy art. 18 i art. 42 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2014/24, a także art. 2 pkt 35, art. 5 i art. 17 rozporządzenia nr 1013/2006 oraz inne przepisy tego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że w przypadku zamówienia na usługi gospodarowania odpadami instytucje zamawiające mogą zgodnie z prawem udzielić zamówienia na tego rodzaju usługi jedynie wtedy, gdy w dokumentacji przetargowej jasno i precyzyjnie określą one ilość i skład odpadów oraz inne istotne warunki wykonania zamówienia (na przykład dotyczące opakowania)?

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 2014, L 94, s. 65).

2 Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. 2006, L 190, s. 1).