Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 2. julija 2020 — «Sanresa» UAB/Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

(Zadeva C-295/20)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: «Sanresa» UAB

Nasprotna stranka: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 18(2), točko (b) prvega pododstavka in drugi pododstavek člena 56(1), točko (a) prvega pododstavka člena 58(1) in drugi pododstavek člena 58(2) Direktive 2014/241 ter člene od 3 do 6 in druge določbe Uredbe št. 1013/20062 (skupaj ali ločeno, a ne omejeno nanje) razlagati tako, da je treba soglasje, ki se izda gospodarskemu subjektu in je potrebno za pošiljanje odpadkov iz ene države članice Evropske unije v drugo, opredeliti kot zahtevo za izvajanje javnega naročila storitev, ne pa kot zahtevo, ki se nanaša na pravico do opravljanja dejavnosti?

Če je treba zgoraj navedeno soglasje za pošiljanje odpadkov šteti za pogoj za sodelovanje ponudnika (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti), ali je treba načeli preglednosti in poštene konkurence, določeni v prvem in drugem pododstavku člena 18(1) Direktive 2014/24, točko (a) prvega pododstavka člena 58(1) in drugi pododstavek člena 58(2) navedene direktive, načelo prostega pretoka blaga, oseb in storitev, določeno v členu 26(2) PDEU, in člene od 7 do 9 Uredbe št. 1013/2006 (skupaj ali ločeno, a ne omejeno nanje), razlagati in uporabljati tako, da morajo pogoji za javna naročila storitev ravnanja z odpadki, zlasti tisti, ki se nanašajo na roke za predložitev ponudb, za domače in tuje ponudnike, ki želijo prevažati odpadke čez meje držav članic Evropske unije, ustvariti pogoje, ki omogočajo neomejeno sodelovanje v takih postopkih javnega naročanja in jim morajo med drugim omogočiti, da predložijo zgoraj navedeno soglasje, če je bilo slednje podeljeno pozneje, kot je bil določen rok za predložitev ponudb.

Če je treba zgoraj navedeno soglasje za pošiljanje odpadkov v skladu s členom 49 Direktive 2014/24 in točko 17 dela C Priloge V k tej direktivi ter njenim členom 70 šteti za zahtevo za izvajanje pogodbe o javnem naročilu, ali je treba načela o javnih naročilih, določena v členu 18 navedene direktive, ter splošni postopek oddaje javnega naročila, določen v njenem členu 56, razlagati tako, da v postopkih javnega naročanja ponudba kandidata, ki navedenega soglasja ni predložil, ne sme biti zavrnjena?

Ali je treba člen 18, točko (b) prvega pododstavka člena 56(1), točko (a) prvega pododstavka člena 58(1) in člen 58(2) Direktive 2014/24 razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni zakonodaji, na podlagi katere imajo javni naročniki pravico v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila vnaprej določiti postopek ocenjevanja ponudb, na podlagi katerega bo pravica ponudnika do opravljanja dejavnosti (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti) preverjena bodisi delno ali pa sploh ne, čeprav je imetništvo navedene pravice osnovni pogoj za zakonito izvajanje pogodbe o javnem naročilu, javni naročniki pa morda vnaprej vedo, da je navedena pravica potrebna?

Ali je treba člen 18 in prvi pododstavek člena 42(1) Direktive 2014/24 ter člene 2(35), 5 in 17 Uredbe št. 1013/2006 in tudi druge določbe navedene uredbe razlagati tako, da lahko naročniki v primeru naročila storitev ravnanja z odpadki take storitve zakonito naročajo le, če v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila jasno in natančno opredelijo količino in sestavo odpadkov ter druge pomembne pogoje za izvajanje pogodbe (na primer pakiranje)?

____________

1 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL 2014, L 94, str. 65).

2 Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL 2006, L 190, str. 1).