Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 2 juli 2020 – ‘Sanresa’ UAB mot Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

(Mål C-295/20)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parter i det nationella målet

Klagande: ‘Sanresa’ UAB

Motpart: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Tolkningsfrågor

Ska artikel 18.2, artikel 56.1 första stycket b och andra stycket, artikel 58.1 första stycket a och artikel 58.2 andra stycket i direktiv 2014/241 samt artiklarna 3–6 och andra bestämmelser i förordning nr 1013/20062 (tillsammans eller separat men utan begränsning till dessa bestämmelser) tolkas på det sättet att de betyder att godkännande som utfärdas för en ekonomisk aktör som krävs för att transportera avfall från en medlemsstat i Europeiska unionen till en annan ska klassificeras som ett krav för fullgörande av ett tjänstekontrakt och inte ett krav rörande behörighet att utöva en verksamhet?

Om det förutnämnda godkännandet att transportera avfall ska anses som ett kriterium för urval av leverantörer (behörighet att utöva yrkesverksamheten) ska i så fall principerna om öppenhet och fri konkurrens som fastställs i artikel 18.1 första och andra stycket i direktiv 2014/24, artikel 58.1 första stycket a och artikel 58.2 andra stycket i detta direktiv, den fria rörligheten för personer, varor och tjänster fastlagd i artikel 26.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 7–9 i förordning nr 1013/2006 (tillsammans eller separat men utan begränsning till dessa bestämmelser) tolkas och tillämpas på ett sådant sätt att villkor för offentlig upphandling av tjänster för avfallshantering, särskilt rörande frister för ingivande av anbud, ska när det gäller inhemska och utländska leverantörer som avser att transportera avfall över gränserna till medlemsstaterna i Europeiska unionen, möjliggöra obegränsat deltagande i sådana upphandlingsförfaranden och de ska bland annat tillåtas att lämna in det förutnämnda godkännandet om det har beviljats vid ett senare datum än den dag då fristen för ingivande av anbud löper ut?

Om det förutnämnda godkännandet att transportera avfall, i enlighet med artikel 49 och punkt 17 i del C i bilaga V till direktiv 2014/24 och artikel 70 i direktivet, ska anses vara ett krav för fullgörande av ett offentligt upphandlingskontrakt, ska principerna för offentlig upphandling som anges i artikel 18 i detta direktiv och det allmänna förfarandet för kontraktstilldelning i artikel 56 i direktivet tolkas på det sättet att i förfaranden för offentlig upphandling får ett anbud från en deltagare som inte har lämnat in detta godkännande inte avvisas?

Ska artikel 18, artikel 56.1 första stycket b, artikel 58.1 första stycket a och artikel 58.2 i direktiv 2014/24 tolkas på det sättet att de utgör hinder för nationell lagstiftning enligt vilken upphandlande myndigheter har rätt att i offentliga upphandlingsdokument i förväg ange ett förfarande för utvärdering av anbud enligt vilket leverantörernas behörighet att utöva en verksamhet (behörighet att utöva yrkesverksamheten) kommer att kontrolleras delvis eller inte alls kontrolleras, trots att denna behörighet är en förutsättning för lagenligt fullgörande av det offentliga upphandlingskontraktet och upphandlande myndigheter kan vara medvetna på förhand om behovet av denna behörighet?

Ska artikel 18 och artikel 42.1 första stycket i direktiv 2014/24 och artiklarna 2.35, 5 och 17 i förordning nr 1013/2006 och även andra bestämmelser i denna förordning tolkas på det sättet att de betyder att vid upphandling av tjänster avseende avfallshantering kan upphandlande myndigheter lagenligt upphandla sådana tjänster endast om de tydligt och noggrant i de offentliga upphandlingsdokumenten definierar mängden och sammansättningen av avfallet och andra viktiga villkor för fullgörande av kontraktet (till exempel förpackningar)?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 2014, s. 65).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (EUT L 190, 2006, s. 1).