Language of document :

A Törvényszék (negyedik tanács) T-547/18. sz., Agrochem-Maks kontra Bizottság ügyben 2020. május 28-án hozott ítélete ellen az Agrochem-Maks d.o.o. által 2020. augusztus 7-én benyújtott fellebbezés

(C-374/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Agrochem-Maks d.o.o. (képviselők: S. Pappas és A. Pappas ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Svéd Királyság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé;

a Bizottságot kötelezze a saját költségeinek és a fellebbező részéről felmerült költségeknek a viselésére a jelen eljárásban.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék tévesen értelmezte, és tévesen alkalmazta a kiegészítő információk igénylésére vonatkozó eljárás követelményeit a hatóanyag jóváhagyása meghosszabbításának összefüggésében.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak kimondásával, hogy a (hét nem véglegesített vitapontra vonatkozó) panaszt, amely szerint az EFSA értékelése és a jelentéstevő tagállam értékelése közötti eltérések fennállása e kérdéssel kapcsolatban részletes indokolást tesz szükségessé, a negyedik vitapont vonatkozásában mint megalapozatlant, a többi vitapont vonatkozásában mint hatástalant el kell utasítani.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a fellebbező jogos elvárásainak vizsgálata érdekében nem vette figyelembe az összes releváns szempontot.

A Törvényszék tévesen minősítette a tényeket, és megsértette az 1107/2009 rendelet1 6. cikkének f) pontját, az említett rendelet II. mellékletének 2.2. pontját és az arányosság elvét.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azzal, hogy tévesen értelmezte, és tévesen alkalmazta az elővigyázatosság elvét.

____________

1 A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelete (HL 2009. L 309., 1. o.).