Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 7 augustus 2020 door Agrochem-Maks d.o.o. tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 28 mei 2020 in zaak T-574/18, Agrochem-Maks/Commissie

(Zaak C-374/20 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Agrochem-Maks d.o.o. (vertegenwoordigers: S. Pappas en A. Pappas, avocats)

Andere partijen in de procedure: Europese Commissie, Koninkrijk Zweden

Conclusies

het bestreden arrest vernietigen;

de zaak terugverwijzen naar het Gerecht;

de Commissie verwijzen in haar eigen kosten en de kosten van rekwirante van de onderhavige procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Het Gerecht heeft de vereisten van de procedure inzake verzoeken om aanvullende informatie in het kader van de verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof onjuist uitgelegd en toegepast.

Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de klacht (inzake de zeven niet-afgeronde kwesties) dat er wat die kwesties betreft een grondige motivering vereist is omdat sprake is van meningsverschillen tussen de onderzoeken van de EFSA en die van de lidstaat-rapporteur, moet worden afgewezen omdat het ten aanzien van de vierde kwestie ongegrond is en ten aanzien van de overige kwesties niet ter zake dienend is.

Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door bij het onderzoek van de legitieme verwachtingen van rekwirante niet alle relevante elementen in aanmerking te nemen.

Het Gerecht heeft de feiten onjuist gekwalificeerd en heeft artikel 6, onder f), van verordening nr. 1107/20091 , punt 2.2 van bijlage II bij die verordening en het evenredigheidsbeginsel geschonden.

Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het voorzorgsbeginsel onjuist uit te leggen en toe te passen.

____________

1 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB 2009, L 309, blz. 1).