Language of document :

Recurs introdus la 7 august 2020 de Agrochem-Maks d.o.o. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 28 mai 2020 în cauza T-574/18, Agrochem-Maks/Comisia

(Cauza C-374/20 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Agrochem-Maks d.o.o. (reprezentanți: S. Pappas și A. Pappas, avocați)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Regatul Suediei

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Tribunalului:

anularea hotărârii atacate;

trimiterea cauzei Tribunalului spre rejudecare;

obligarea Comisiei la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și a cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă în prezenta acțiune.

Motivele și principalele argumente

Tribunalul a interpretat și a aplicat în mod greșit cerințele procedurii privind cererile de informații suplimentare în contextul reînnoirii aprobării substanței active.

Tribunalul a comis o eroare de drept statuând că plângerea (referitoare la cele șapte aspecte nefinalizate) cu privire la faptul că existența unor dezacorduri între evaluările EFSA și cele ale statului membru raportor necesită un raționament în profunzime referitor la această chestiune trebuie să fie respinsă ca nefondată cu privire la cel de al patrulea aspect și ca ineficientă cu privire la celelalte aspecte.

Tribunalul a comis o eroare de drept neluând în considerare toate elementele relevante pentru a examina așteptările legitime ale recurentei.

Tribunalul a calificat în mod eronat faptele și a încălcat articolul 6 litera (f) din Regulmentul nr. 1107/20091 , punctul 2.2 din Anexa II la regulamentul menționat și principiul proporționalității.

Tribunalul a comis o eroare de drept interpretând și aplicând în mod incorect principiul precauției.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO 2009, L 309, p. 1).