Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Opatowie (Полша), постъпило на 8 юли 2020 г. — Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A./KM

(Дело C-303/20)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy w Opatowie

Страни в главното производство

Ищец: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

Ответник: KM

Преюдициален въпрос

Изпълнено ли е надлежно и в достатъчна степен изискването, наложено на държавите членки в член 23 от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета1 — за въвеждане в националното право на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции при неизпълнение от кредитора на задължението за оценка на кредитоспособността на потребителя — със санкцията за отговорност за административно нарушение, която е предвидена в член 138c, параграф 1 от полския Kodeks wykroczeń (Административнонаказателен кодекс) при неизпълнение на задължението за оценка на кредитоспособността на потребителя, съдържащо се в член 8, параграф 1 от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета?

____________

1 ОВ L 133, 2008 г., стр. 66.