Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym w Opatowie (Polsko) dne 8. července 2020 – Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A v. KM

(Věc C-303/20)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy w Opatowie

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A

Žalovaná: KM

Předběžná otázka

Představuje sankce odpovědnosti za přestupek stanovená v čl. 138c odst. 1 polského Kodeksu wykroczeń (zákon o přestupcích) za nesplnění povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele stanovené v čl. 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS1 řádné a dostatečné provedení požadavku stanovit ve vnitrostátním právu účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení povinnosti věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele, který členskému státu ukládá článek 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS?

____________

1 Úř. věst. 2008, L 133 s. 66.