Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Opatowie (Polen) den 8. juli 2020 – Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. mod KM

(Sag C-303/20)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Rejonowy w Opatowie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

Sagsøgt: KM

Præjudicielt spørgsmål

Udgør sanktionen for overtrædelser af mindre alvorlig karakter, som omhandlet i artikel 138c §1, i Kodeks wykroczeń (lov om overtrædelser af mindre alvorlig karakter) for tilsidesættelse af forpligtelsen til at vurdere forbrugerens kreditværdighed som fastsat i artikel 8, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF 1 af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF en passende og tilstrækkelig gennemførelse af den forpligtelse, som er pålagt medlemsstaterne i medfør af samme direktivs artikel 23, hvorefter der i national ret skal fastsættes sanktioner for kreditgiverens tilsidesættelse af forpligtelsen til at vurdere forbrugerens kreditværdighed, som skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning?

____________

1     EUT 2008, L 133, s. 66.