Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy w Opatowie (Puola) on esittänyt 8.7.2020 – Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. v. KM

(asia C-303/20)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy w Opatowie

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

Vastaaja: KM

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Puolan sääntöjenvastaisuuksista annetun lain (Kodeks wykroczeń) 138c §:n 1 momentissa säädetyllä seuraamuksella kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY1 8 artiklan 1 kohdassa säädetyn kuluttajan luottokelpoisuuden arvioimista koskevan velvollisuuden noudattamatta jättämisestä pantu asianmukaisesti ja riittävällä tavalla täytäntöön kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY 23 artiklassa jäsenvaltiolle asetettu velvollisuus säätää kansallisessa oikeudessa tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia siitä, että luotonantaja rikkoo velvollisuutta arvioida kuluttajan luottokelpoisuus?

____________

1 EUVL 2008, L 133, s. 66.