Language of document :

2020 m. liepos 8 d. Sąd Rejonowy w Opatowie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. / KM

(Byla C-303/20)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy w Opatowie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

Atsakovė: KM

Prejudicinis klausimas

Ar Lenkijos Kodeks wykroczeń (Nusižengimų kodeksas) 138c straipsnio 1 dalyje nustatyta sankcija už nusižengimą – 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB1 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos įvertinti vartotojo kreditingumą neįvykdymą – yra tinkamai ir pakankamai įgyvendinamas reikalavimas nacionalinėje teisėje nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, jei kredito davėjas pažeidžia 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB 23 straipsnyje valstybei narei nustatytą pareigą įvertinti vartotojo kreditingumą?

____________

1 OL L 133, 2008, p. 66.