Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 8. jūlijā iesniedza Sąd Rejonowy w Opatowie (Polija) – Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A./KM

(Lieta C-303/20)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy w Opatowie

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

Atbildētāja: KM

Prejudiciālais jautājums

Vai ar Polijas Kodeks wykroczeń [Administratīvo pārkāpumu kodeksa] 138.c panta 1. punktā par patērētāja kredītspējas novērtēšanas pienākuma, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK 1 8. panta 1. punktā, neizpildi paredzēto administratīvo sodu ir atbilstoši un pietiekami īstenota prasība par efektīvu, samērīgu un preventīvu sankciju ieviešanu valsts tiesībās par to, ka kreditors nav izpildījis Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK 23. pantā dalībvalstīm noteikto pienākumu novērtēt patērētāja kredītspēju?

____________

1 OV 2008, L 133, 66.–92. lpp.