Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy w Opatowie (Polen) op 8 juli 2020 – Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg)/KM

(Zaak C-303/20)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Sąd Rejonowy w Opatowie

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

Verwerende partij: KM

Prejudiciële vraag

Is de in artikel 138c, lid 1, van de Poolse kodeks wykroczeń (wetboek overtredingen) in het vooruitzicht gestelde sanctie van aansprakelijkheid voor een overtreding in het geval van de niet-nakoming van de verplichting om de kredietwaardigheid van de consument te beoordelen bedoeld in artikel 8, lid 1, van richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van richtlijn 87/102/EEG1 van de Raad een adequate en toereikende tenuitvoerlegging van het vereiste in artikel 23 van deze richtlijn om in het nationale recht van de lidstaten doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vast te stellen voor niet-nakoming door een kredietgever van de genoemde verplichting?

____________

1 PB 2008, L 133, blz. 66.