Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Opatowie (Poľsko) 8. júla 2020 – Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A./KM

(vec C-303/20)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy w Opatowie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

Žalovaná: KM

Prejudiciálna otázka

Sankcia zodpovednosti za priestupok stanovená v článku 138c § 1 poľského Kodeks wykroczeń (Zákonník o priestupkoch) uložená za nesplnenie povinnosti posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľa, ktorá je zakotvená v článku 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS1 , predstavuje skutočné a dostatočné uplatnenie požiadavky stanovenia vo vnútroštátnom práve účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií za to, že veriteľ poruší povinnosť posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľa, ktorú od členského štátu požaduje článok 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS?

____________

1 Ú. v. EÚ L 133, 2008, s. 66.