Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy w Opatowie (Polen) den 8 juli 2020 – Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. mot KM

(Mål C-303/20)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy w Opatowie

Parter i det nationella målet

Klagande: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

Motpart: KM

Tolkningsfråga

Utgör den påföljden som föreskrivs i artikel 138c.1 i Kodeks wykroczeń (den polska lagen om förseelser) för underlåtenhet att iaktta den skyldighet att bedöma konsumentens kreditvärdighet, som föreskrivs i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG1 , ett korrekt och tillräckligt genomförande av kravet på att i den nationella rätten föreskriva effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för det fallet att kreditgivare åsidosätter den skyldighet som medlemsstaterna har enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG, att bedöma konsumentens kreditvärdighet?

____________

1 EGT L 133, 2008, s. 66—92