Language of document :

Преюдициално запитване от Krajský súd Prešov (Словакия), постъпило на 5 май 2020 г. — Prima banka Slovensko a.s./HD

(Дело C-192/20)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Krajský súd Prešov

Страни в главното производство

Ищец: Prima banka Slovensko a.s.

Ответник: HD

Преюдициални въпроси

Трябва ли Директива 93/13 относно неравноправните клаузи в потребителските договори1 , и по-специално член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1, във връзка с тълкуването, дадено в решение на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-96/16 и C-94/17 (ECLI:EU:C:2018:643), да се тълкува в смисъл, че не допуска правна уредба като защитната рамкова разпоредба на член 54, параграф 1 от Občiansky zákonník (Граждански кодекс), която не позволява договорът да влошава положението на потребителя спрямо законовата уредба, където при забава на потребителя при погасяването на кредита се предвиждат следните права за кредитора:

⎼ право на кредитора на лихви за забава в размер, ограничен с правителствено постановление;

⎼ право на кредитора на други санкции, които кредиторът може да приложи спрямо потребителя и които заедно с лихвите за забава са ограничени до размера на главницата на непогасения кредит;

⎼ право на кредитора на обезщетение, когато претърпяната от кредитора вреда надхвърля лихвите за забава, а именно на обезщетение в неограничен размер според действителната вреда?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, възпрепятства ли високото равнище на защита на правата на потребителите по член 38 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 4, параграф 2 и член 169, параграф 1 ДФЕС възможността потребителят да заплати за забавата при изпълнение на договорни задължения фиксираните разходи на кредитора, а не равностойността на действителната вреда, понесена от кредитора, дори ако действителната вреда е по-малка от фиксираните разходи?

____________

1 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).