Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd Prešov (Slovakia) on esittänyt 5.5.2020 – Prima banka Slovensko a.s. v. HD

(asia C-192/20)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajský súd Prešov

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Prima banka Slovensko a.s.

Vastapuoli: HD

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annettua neuvoston direktiiviä 93/13/ETY,1 erityisesti sen 6 artiklan 1 kohtaa ja 7 artiklan 1 kohtaa, tulkittuna yhdessä Euroopan unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-96/16 ja C-94/17 antaman tuomion kanssa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä siviililain (občianský zákonník) 54 §:n 1 momentissa olevan suojelua koskevan puitesäännöksen kaltaiselle säännölle, jonka mukaan kuluttajan asemaa ei voida sopimuksella heikentää suhteessa lainsäädäntöön, jossa säädetään seuraavista luotonantajan oikeuksista kuluttajan viivästyessä luoton takaisinmaksussa:

–    luotonantajan oikeus viivästyskorkoon hallituksen asetuksen määrittämissä rajoissa;

–    luotonantajan oikeus muihin kuluttajalta vaadittaviin seuraamuksiin, jotka yhdessä viivästyskoron kanssa on rajattu maksamatta olevaan luoton pääomaan saakka;

–    luotonantajan oikeus vahingonkorvaukseen, jos luotonantajalle syntynyt vahinko on suurempi kuin viivästyskorot, nimittäin määrällisesti rajoittamattomaan vahingonkorvaukseen, joka vastaa tosiasiallisesti aiheutunutta vahinkoa?

Jos vastaus ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on myöntävä, tuomioistuin kysyy, ovatko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 38 artiklan mukainen korkeatasoinen kuluttajansuoja sekä SEUT 4 artiklan 2 kohta ja 169 artiklan 1 kohta esteenä sille, että kuluttajan olisi maksettava sopimusvelvollisuuksien täyttämisen viivästyksestä luotonantajalle kiinteämääräinen korvaus luotonantajalle syntynyttä todellista vahinkoa vastaavan korvauksen sijaan, kun todellinen vahinko on pienempi kuin kiinteämääräinen korvaus.

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).