Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd Prešov (Slovensko) 5. mája 2020 – Prima banka Slovensko a.s. v. HD

(Vec C-192/20)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajský súd Prešov

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Prima banka Slovensko a.s.

Žalovaný: HD

Prejudiciálne otázky

Či sa má smernica 93/131 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, najmä jej čl. 6 ods. 1, čl. 7 ods. 1 v spojení s interpretáciou rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach C-96/16 a C-94/17 (ECLI:EU:C:2018:643) vykladať tak, že bráni takej úprave, akou je rámcové ochranné ustanovenie § 54 ods. l Občianskeho zákonníka, ktoré neumožňuje zmluvou zhoršiť postavenie spotrebiteľa oproti zákonnej úprave, ktorá pri omeškaní spotrebiteľa so splácaním úveru reguluje nasledovné práva veriteľa:

právo veriteľa na úroky z omeškania v limitovanej výške podľa nariadenia vlády,

právo veriteľa na iné sankcie, ktoré môže veriteľ použiť voči spotrebiteľovi, ktoré spolu s úrokmi z omeškania sú limitované do výšky dosiahnutia istiny dlžného úveru,

právo veriteľa na náhradu škody, ak je škoda veriteľa vyššia ako úroky z omeškania, a to náhrady škody v neobmedzenom rozsahu podľa skutočnej ujmy.

Ak je odpoveď na otázku pod bodom 1. kladná, tak sa súd pýta, či vysoký záujem na ochrane práv spotrebiteľov podľa čl. 38 Charty základných práv Európskej únie a čl. 4 ods. 2, čl. 169 ods. l ZFEU bránia tomu, aby spotrebiteľ platil za svoje omeškanie s plnením zmluvných záväzkov paušálne náklady veriteľa a nie skutočnú škodu veriteľa, aj keď skutočná škoda je nižšia ako paušálne náklady?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, Ú. v. ES 1993, L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.