Language of document :

Жалба, подадена на 14 юли 2020 г. от Wonder Line, SL срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 май 2020 г. по дело T-284/19 — Wonder Line/EUIPO — De Longhi Benelux (KENWELL)

(Дело C-322/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Wonder Line, SL (представител: E. Manresa Medina, abogado)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 26 август 2020 г. заместник-председателят на Съда постанови, че жалбата се отхвърля като недопустима, а жалбоподателят понася собствените си съдебни разноски.

____________