Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 14. jūlijā Wonder Line, SL iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2020. gada 13. maija spriedumu lietā T-284/19 Wonder Line/EUIPO – De Longhi Benelux (“KENWELL”)

(Lieta C-322/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Wonder Line, SL (pārstāvis: E. Manresa Medina, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Ar 2020. gada 26. augusta Tiesas priekšsēdētāja vietnieces rīkojumu Tiesa noraidīja apelācijas sūdzību kā nepieņemamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________