Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-284/19, Wonder Line / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – De Longhi Benelux (KENWELL), wniesione w dniu 14 lipca 2020 r. przez Wonder Line, SL

(Sprawa C-322/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Wonder Line, SL (przedstawiciel: E. Manresa Medina, abogado)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem wiceprezes z dnia 26 sierpnia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości odrzucił odwołanie jako niedopuszczalne i obciążył wnoszącą odwołanie jej własnymi kosztami.

____________